กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง RSS

 

20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ จวงพลงาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นายสุริยันต์ เสนาวงค์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง