ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ฯ RSS

 

     วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้ นายสาธิต พิมพ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.)  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 4 แห่ง  ได้แก่  1)บริษัท เอ็น.ดับเบิ้ลยู.ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  2)บริษัท ธรรมชาติทรายแก้ว จำกัด 3)บริษัท กรีนวู้ด 1993 จำกัด และ 4)บริษัท สยามชัย พาราวู้ด จำกัด ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก ได้ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม  “ไทยมีงานทำ” ให้สถานประกอบการได้ทราบด้วย