พิธีขอสถานที่และพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ RSS

 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน จังหวัดระยอง ร่วมพิธีขอสถานที่และพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยองได้เลือกสนามสวนศรีเมืองระยอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม นอกจากนี้ยังอยู่ใจกลางเมือง ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาร่วมพิธีได้สะดวกอีกด้วย โดยมีรายละเอียดในพิธีดังนี้ "หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ นักเรียน และประชาชน พร้อมกันบริเวณพิธี พระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ โดยในพิธีพราหมณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ (ณ มณฑลพิธี) พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ผู้ว่าฯปักธูปที่เครื่องสังเวยบวงสรวง ณ โต๊ะบวงสรวง วางแผ่นอิฐ ทอง และเงิน อย่างละ 3 ก้อน และโปรยข้าวตอกดอกไม้ พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา (เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้อง) ผู้มีเกียรติโปรยข้าวตอกดอกไม้ (ดอกดาวเรือง) สำหรับพิธีสงฆ์ ผู้ว่าฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (กราบพระ 3 ครั้ง) จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆืให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดภูษาโยง ผู้ว่าฯ และผู้มีเกียรติ ทอดผ้าบังสกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ ผู้ว่าฯ และผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหาร (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าฯ และผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพร เมื่อเสร็จพิธีดังกล่าวพราหมณ์กล่าวลาเครื่องสังเวยเป็นอันเสร็จพิธี" 

สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองครั้งนี้ เพราะรัฐบาลต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทร์ได้ในจังหวัด ไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร และได้ก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการและผนังเมือง 

ที่มา : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และ http://www.manager.co.th