สำรวจพฤติกรรมการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) RSS

 

4 มีนาคม 2561 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก สำรวจพฤติกรรมการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสำรวจพฤติกรรมการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อทำงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์