วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 RSS

 

18 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา

ข้อมูลโดย : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง