งานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ RSS

 

25 มกราคม 2562 หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อ “Job & Career EEC’s RAYONG” ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ) และการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยองเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลโดย : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง