“บิ๊กอู๋” ลั่น ! เดินหน้าป้องปรามแรงงานไม่ให้ถูกหลอกลวง

 

“บิ๊กอู๋” ลั่น ! เดินหน้าป้องปรามแรงงานไม่ให้ถูกหลอกลวง

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งคุมเข้มป้องปรามการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พบปี 2560 รับเรื่องร้องทุกข์กว่า 500 คน ช่วยเหลือคนหางานไปแล้วเกือบ 100 %    ดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนกว่า 40 ราย โดยได้ระงับการเดินทางของผู้ที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเกาหลีใต้

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานมีมาตรการป้องกันและป้องปรามแรงงานไม่ให้ถูกหลอกลวง ซึ่งกรมได้กำหนดมาตรการคุ้มครองคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศมิให้ถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าเถื่อนหรือบริษัทจัดหางานผู้จัดส่งทั้งก่อนเดินทางไปทำงาน ระหว่างทำงานในต่างประเทศ และป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงแรงงาน  โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตำแหน่งงานในต่างประเทศ การกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ให้การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานของประเทศที่เข้าไปทำงานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยให้บริษัทจัดหางานเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการคุ้มครองภายหลังจัดส่งให้นายจ้างแล้ว รวมทั้งขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์ของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศให้มากขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทจัดหางานและชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ทำหน้าที่รับแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องทุกข์ และปราบปราม ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการหลอกลวงคนหางาน ขณะเดียวกัน ก็ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 โดยลงโทษทางทะเบียนด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งความดำเนินคดีกับสาย/นายหน้าเถื่อนต่อไป นอกจากนี้ยังตรวจสอบการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางาน 25 ด่านใน 19 จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าอากาศยานและชายแดนระหว่างประเทศอีกด้วย

ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้ตรวจสอบบริษัทจัดหางานต่างประเทศไปแล้วจำนวน 368 ครั้ง รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานกรณีถูกสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกลวงจำนวน 580 คน โดยจ่ายเงินให้ไปแล้วแต่ไม่ได้รับการจัดส่งไปทำงาน และได้ช่วยเหลือคนหางานไปแล้วจำนวน 575 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนที่หลอกลวงคนหางานตาม พรบ.จัดหางานฯ จำนวน 45 ราย ลงโทษทางทะเบียนโดยพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานและดำเนินคดีอาญากับบริษัทจัดหางานฯ ที่กระทำผิด 4 ราย และตรวจสอบการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยได้ระงับการเดินทางของผู้ที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 1,136 คน ซึ่งประเทศที่ระงับการเดินทางมากที่สุด 5 ประเทศคือ 1. เกาหลีใต้ 2. มาเลเซีย 3. บาห์เรน 4. รัสเซีย 5. กาตาร์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและเสี่ยงต่อการถูกจับกุมดำเนินคดี ขอให้ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร.0 2245 6763 หรือสายด่วน 1694 นายอนุรักษ์กล่าว

ที่มา : https://www.doe.go.th