เปิดแล้วศูนย์ OSS จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา

 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เปิดให้แรงงานจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ดำเนินการแล้ว 4,947 คน ส่วนใหญ่เป็นเมียนมา รองลงมากัมพูชา และลาวตามลำดับ พร้อมย้ำแรงงานที่ตรวจสุขภาพเกิน 90 วันให้ไปตรวจสุขภาพใหม่และทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และนำใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐานที่ศูนย์ OSS 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (VISA) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือทำประกันสุขภาพให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ที่จัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด เพื่อให้มีฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติที่ทำงานในประเทศไทยมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว สามารถทราบว่าแรงงานฯอาศัยอยู่ที่ใด ทำงานกับนายจ้างรายใด พร้อมทั้งมีทะเบียนประวัติของแรงงานฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และเพื่อให้แรงงานฯ เป็นแรงงานที่เข้าเมืองและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ OSS แล้ว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีแรงงาน 3 สัญชาติที่จะต้องดำเนินการที่ศูนย์ OSS ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) แรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ที่พิสูจน์สัญชาติและยังไม่พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งบัตรหมดอายุเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้วจะอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ส่วนที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2) แรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (กลุ่มใบจับคู่) แบ่งเป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติแล้วและได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ มีเพียงใบจับคู่เท่านั้นและได้รับการผ่อนผันให้ทำงานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะผ่อนผันให้ทำงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  3) แรงงานกลุ่มที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ซึ่งใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีทั้งกรณีที่พิสูจน์และไม่พิสูจน์สัญชาติ  โดยแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติแล้วจะอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และแรงงานที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติจะอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

สำหรับสถานที่ตั้งศูนย์ OSS มี 78 ศูนย์ทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 2 แห่งคือที่ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า เขตหลักสี่ และอาคารเพชรเกษมทาวเวอร์ เลขที่ 1759/3 ถ.เพชรเกษม เขตบางแค (ใกล้ห้างบิ๊กซี เพชรเกษม) และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยภายในศูนย์จะเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคือ กรมการปกครองจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดเลข 13 หลัก ถ่ายรูปใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา (Visa) ให้อยู่ในราชอาณาจักร สำนักงาน

ประกันสังคมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการของนายจ้างที่เข้าประกันสังคม  กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือผ่านการพิสูจน์สัญชาติกรณีที่ทำงานในกิจการไม่เข้าประกันสังคม (ผู้รับใช้ในบ้าน และกิจการประมง) หรือกรณีเข้าประกันสังคมต้องซื้อประกันคุ้มครองก่อนเกิดสิทธิประกันสังคม และกรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาตทำงาน เอกสารที่ใช้คือ  นายจ้างเตรียมเอกสารได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  หากนายจ้างเป็นนิติบุคคลใช้สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทและทะเบียนบ้าน  3. ท.บ.1 ส่วนแรงงานต่างด้าว เตรียมเอกสารได้แก่ 1. ใบจับคู่ หรือ บัตรสีชมพู  2. เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ เช่น CI TD 3. ใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ หากแรงงานที่ตรวจสุขภาพเกิน 90 วันให้ไปตรวจสุขภาพใหม่ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และนำใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐาน 4. สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) 5. ใบอนุญาตทำงานเดิม (ถ้ามี) 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ OSS จะเปิดให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดศูนย์ฯ ปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาใช้บริการจำนวน 4,947 คน เป็น กัมพูชา 1,843 คน ลาว 618 คน และเมียนมา 2,486  คน และขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการที่ศูนย์ OSS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และจะไม่การขยายเวลาอีกต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นทื่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ที่มา : https://www.doe.go.th