ก.แรงงานมั่นใจมาตรการ 1 ลด 2 เพิ่ม รองรับการรายงานตัวต่างด้าว 800,000 คนเศษทัน 31 มี.ค.61

 

กระทรวงแรงงานแจงเหตุขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวล่าช้า ย้ำมั่นใจมาตรการลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทาง รองรับการรายงานตัวแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาที่เหลือ 8 แสนคนเศษทันกำหนด 31 มีนาคม 2561 แน่นอน

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวชี้แจงการแก้ไขปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ว่า การดำเนินการในศูนย์ OSS คือการทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว จำนวน 1.7 ล้านคน โดยมีกิจกรรมในศูนย์ดังนี้ 1.การทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัว 2.ตรวจโรคและทำประกันสุขภาพ 3.ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม 4.ตรวจลงตราวีซ่า 5.การอนุญาตทำงาน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และจะสิ้นสุดใน 31 มีนาคม 2561 ในช่วงแรกของการดำเนินการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้ามาดำเนินการค่อนข้างน้อย ด้วยความชะล่าใจว่ายังมีเวลาดำเนินการอีกมาก ทั้งที่กระทรวงแรงงานพยายามประชาสัมพันธ์และติดตามเร่งรัดให้รีบมาดำเนินการแล้วก็ตาม ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาสิ้นสุด ยังคงมีแรงงานต่างด้าวอีก 800,000 คนเศษที่ต้องมาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2561 ทำให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำทะเบียนประวัติมากเกินกว่าขีดความสามารถการให้บริการของศูนย์ OSS ในแต่ละวัน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้แก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด (31 มี.ค.61) โดยกำหนดมาตรการรองรับ 3 ประการคือ 1. ลดขั้นตอนการปฏิบัติ โดยแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางแล้ว (จำนวนกว่า 500,000 คน) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตีวีซ่าเพื่อขยายเวลาให้อยู่ได้ถึง 31 มีนาคม 2563 และกรมการจัดหางานอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวต้องไปทำทะเบียนประวัติและตรวจโรคในเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 มิฉะนั้นหลัง 30 มิถุนายน 2561 จะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ (จำนวนประมาณ 300,000 คน) จะต้องดำเนินการในศูนย์ทุกขั้นตอน และต้องไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 2. เพิ่มเวลาการทำงาน โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ในศูนย์อีกสองผลัด และเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง  3. เพิ่มช่องทางการรายงานตัว โดยกำหนดให้สามารถยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดให้สามารถใช้ระบบออนไลน์เพื่อเข้าไปรายงานตัวทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th ได้ตลอด 24 ชม.จนถึง 24.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการรายงานตัว เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ระบบจะส่งข้อความตอบรับการรายงานตัวไปยังโทรศัพท์ของนายจ้างโดยอัตโนมัติ และนัดหมายให้ไปดำเนินการทำทะเบียนประวัติ ตรวจโรค และขออนุญาตทำงานต่อไป 

นายอนุรักษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินการตามมาตรการลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทางดังกล่าวข้างต้น กระทรวงแรงงานมั่นใจว่าจะสามารถรองรับการรายงานตัวของคนต่างด้าวที่เหลืออีกจำนวน 800,000 คนเศษได้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดคือวันที่ 31 มีนาคม 2561 แน่นอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ที่มา : https://www.doe.go.th