ก.แรงงาน ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0”

 


วันนที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น“โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0” ณ ห้องแชฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรงเซ็นจูรี่ กรุงเทพมหานครโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบอุตสาหกรรมและการจ้างงานของประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 11 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางแนวโน้มการจ้างงาน แนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรวงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 100 คน

ที่มา: http://www.mol.go.th/content/78374/1547187533