แรงงานต่างด้าว ได้เฮ!! กนร. เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานเดินทางกลับประเทศ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 5-30 เม.ย. นี้

 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) มีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา กัมพูชา ลาว เมียนมาและช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเลซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก ทั้งนี้ ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่2/2562  โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน  นางเพชรรัตน์  สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่2/2562  ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา กัมพูชา ลาว เมียนมาและช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเลซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับการตรวจลงตรา  (VISA) ประเภทผู้ติดตาม  ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางของตนเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก  ซึ่งทางกรมการจัดหางาน จะนำแนวทางการผ่อนผันฯ ตามที่กนร.เห็นชอบในวันนี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีมติให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการดำเนินการยกเว้น ไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  ซึ่งหากแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่เดินทางออกราชอาณาจักรตามมาตรการนี้  เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562  ให้ขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2,000 บาท  2.ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ประจำ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้ 1) ช่วงวันที่5-30 เมษายน 2562 ให้ประทับตราอนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและประทับตราอนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล 2) ช่วงวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ให้ตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และจัดเก็บค่าธรรมเนียม การตรวจลงตรา (Visa) 2,000 บาท  3.กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการ โดยให้กรมการกงสุลมอบอำนาจการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการตรวจลงตรา(Visa) และกรมเอเชียตะวันออก ประสานแจ้งแนวทางตามมาตรการนี้ ให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ที่ประเทศต้นทางของแรงงานได้รับทราบ ทั้งนี้  ภายหลังที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินการฯแล้ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะได้ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงสงกรานต์ต่อไป

“ขณะนี้ จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ เพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และนายจ้าง ได้ทราบอย่างทั่วถึง และไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม ในส่วนความคืบหน้าของการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ ตามมาตรา 83 ที่ศูนย์ OSS ซึ่งเปิดให้ดำเนินการถึง 31 มีนาคม นี้ นั้น ขณะนี้มีนายจ้าง จำนวน 2,175 ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 27,381 คน แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนคนประจำเรือตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 4,549 คน เป็นเมียนมา 2,668 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65 ลาว 130 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86  และกัมพูชา 1,751 คน คิดเป็นร้อยละ 38.49  จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวตอนท้าย

ที่มา : www.doe.go.th