รมว.เฮ้ง สนับสนุนจ้างงานคนพิการ ปี 65 ทะลุเป้า 149% เดินหน้าต่อชวนภาคเอกชนให้สิทธิคนพิการ ปี 66

 


กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ชวนภาคเอกชน สร้างโอกาสเท่าเทียม เพื่อคนพิการ มีงานทำ มีพื้นที่ทำกิน ยื่นขอให้สิทธิคนพิการ ตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแล ของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ขานรับนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเป็นธรรม ดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และคนพิการอย่างเหมาะสม ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการ มีงาน มีอาชีพ  มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงแรงงาน  ได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 196 แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ และได้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 แล้วทั้งสิ้น 1,499 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,000 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมาย 149% ก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ 171,253,255 บาทต่อปี

ปี 2566 กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยขยายการมีงานทำให้ผู้พิการเพิ่มขึ้น 20% จากปีนี้ที่มีการจ้างงานคนพิการ 1,499 คน จะเพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน ในปีหน้า นอกจากนี้สำหรับผู้พิการที่ไม่พร้อมรับงานจ้างเหมาบริการ ทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ ยังสามารถรับสิทธิในสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าแทนได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อรับสิทธิในการให้สัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ จ้างเหมาบริการ  ฝึกงาน ให้การอบรมในหลักสูตรประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลืออื่นใด โดยมีกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานรับเรื่องการขอใช้สิทธิของคนพิการ และรับเรื่องยื่นให้สิทธิตามมาตรา 35 จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2565

มีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ  มูลค่าของสัญญาไม่น้อยว่า 114,245 บาทต่อปี และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64ส.ค. 65) ที่ผ่านมา มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35  จำนวน 14,546 ราย แบ่งเป็นคนพิการรับสิทธิ 10,531 คน ผู้ดูแลฯรับสิทธิแทน  4,015 คน จากนายจ้างภาครัฐ และเอกชน  1,956 แห่ง ก่อให้เกิดรายได้ โดยประมาณ  1,661,807,770 บาทต่อปี”  อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว   

สำหรับคนพิการที่ต้องการหางาน และสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะให้สิทธิจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยบริการสาธารณะสามารถติดต่อขอรับบริการ  ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน