โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำผลการศึกษาด้านตลาดแรงงาน ระยะที่ 1 RSS

 

17-21 ธันวาคม 2561 หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 3 คน  เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำผลการศึกษาด้านตลาดแรงงาน ระยะที่ 1” โดยมีนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำผลการศึกษาด้านตลาดแรงงาน ระยะที่ 1” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง และศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 15 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำผลการศึกษาด้านตลาดแรงงาน ระยะที่ 1” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และพัฒนาทักษะ ด้านการวิเคราะห์และวิจัยด้านตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำผลการศึกษาด้านตลาดแรงงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความน่าเชื่อถือ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดแผนจัดฝึกอบรมออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกเป็นการเรียนรู้กระบวนการศึกษาวิจัย และสอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทำเค้าโครงการศึกษา เพื่อนำกลับไปศึกษาในแต่ละหัวข้อตามที่รับผิดชอบ พร้อมกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำผลการศึกษาหน่วยงานละ 1 เรื่อง จากหัวข้อการศึกษา 8 ประเด็น ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้พ้นโทษ ผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้ายแรงงาน 8 กลุ่มอาชีพในอาเซียน แรงงานกับสิ่งแวดล้อม แรงงานประมง และความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน ส่วนระยะที่สอง ได้กำหนดจัดฝึกอบรม และสัมมนาวิชาการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นการทบทวนและรายงานผลการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส TDRI รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร. ธนะพงษ์ โพธิปิติ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริปวีณวัฒน์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า เป็นวิทยากร

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ,กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน, ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค