โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด RSS

 

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่อาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จังหวัดระยอง ในการนี้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน) เข้าร่วมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง ที่มาร่วมโครงการ ณ บ้านสวนอ่าวไข่ รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง

ข้อมูลโดย : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง