สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 1/2566 และทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์