โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ตำบลและหมู่บ้าน ปี 2563 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ตำบลและหมู่บ้าน ปี 2563 ในจังหวัดร้อยเอ็ด