เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

 

วันอังคารที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา  ๑๐.๐๐ น.

นายธวัช  วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๓ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม   
  ในการ นี้ศูนย์ฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน โครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ครัวเรือนยากจน : กรณีศึกษา โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ให้ที่ประชุมรับทราบ