ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่นประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

 

 วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

                             นางดรุณี ไชยเดช หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่นประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในการนี้ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว