ร่วมโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

                       นางดรุณี ไชยเดช หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นางสาวผ่องพรรณ หนุนนัด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางณัฏฐ์ธนินษา ภูสรัญญ์ริช นักวิชาการแรงงาน และนายเกรียงไกร จิตรดี นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและชี้แจงภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานแก่อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดขอนแก่นโดย มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอเปือยน้อย อำเภอโนนศิลา อำเภอโคกโพธิ์ไชย และอำเภอหนองสองห้อง จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น