โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ตำบลและหมู่บ้าน ปี 2560 ในจังหวัดมหาสารคาม

 

โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ตำบลและหมู่บ้าน ปี 2560 ในจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560