จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ครัวเรือนยากจน
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดกิจการชั่วคราว ฯ
ร่วมโครงการ  มีแล้วแบ่งปัน มอบน้ำใจให้กัน เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ
ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นางสุเทพชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรี

 1 2 3 >  Last ›