สำนังกานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดงานวันนัดพบตลาดงาน