ด่วน ! ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 และแรงงานต่างด้าวที่แจ้งการทำงาน ตามคำสั่ง คสช.33/2560 (24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560) ที่ผ่านการคัดกรอง ไปรายงานตัว เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน