เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

 

เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น