ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. 2560 - 2564

 

ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. 2560 - 2564 สามารถเข้าไปดูได้ที่คลังความรู้ เลือกงานวิจัย