รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดกาฬสินธุ์

 

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต