กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561

  New