กระทรวงแรงงานเร่งประสานเมียนมาและกัมพูชาตรวจสัญชาติแรงงานในกิจการประมงก่อนลำดับแรก กระทรวงแรงงานเร่งประสานเมียนมาและกัมพูชาตรวจสัญชาติแรงงานในกิจการประมงก่อนลำดับแรก

 

กระทรวงแรงงานประสานทางการเมียนมาและกัมพูชาจัดลำดับแรงงานในกิจการประมงทะเลเข้ารับการตรวจสัญชาติก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อนำเอกสารรับรองบุคคล (CI) หรือเอกสารเดินทาง (TD) และใบอนุญาตทำงาน (WP) ไปจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการภายหลังการตรวจพิสูจน์คัดกรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวว่า แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองฯแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทาง ซึ่งทางการเมียนมาและกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสัญชาติแรงงานของตนในประเทศไทย โดยเมียนมามีศูนย์ตรวจสัญชาติ จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ส่วนกัมพูชามีศูนย์ตรวจสัญชาติ 3 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยภายในศูนย์ตรวจสัญชาติ กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา โดยศูนย์ฯ จะให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยสัญชาติเมียนมาเมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารรับรองบุคคล (CI) ส่วนกัมพูชาเมื่อผ่านการตรวจสัญชาติจะได้รับเอกสารเดินทาง (TD) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant L-A) กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และกรมการจัดหางานรับคำขอและอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา โดยจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
นายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า สำหรับแรงงานในกิจการประมงทะเลนั้น กระทรวงแรงงานได้ประสานกับทางการกัมพูชาและเมียนมา ในการจัดลำดับให้แรงงานในกิจการประมงทะเลเข้ารับการตรวจสัญชาติก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อนำ CI หรือ TD และใบอนุญาตทำงาน (WP) ไปดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ต่อไป