ปิดแล้ว!! ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเผยตัวเลขนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่เข้าสู่กระบวนการถูกกฎหมาย RSS

 

ปิดแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้โอกาสนายจ้าง ที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ไม่มีเอกสารแสดงตนใด ๆ หรือเป็นแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการที่ถูกกฎหมาย โดยขั้นตอนแรกเป็นการยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ภายในวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 15 วัน นั้น ได้มีนายจ้างที่ได้จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ และมีการจ้างงานกันก่อน ที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 บังคับใช้ (23 มิถุนายน 2560) มาติดต่อดำเนินการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีนายจ้างมายื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว รวมทั้งหมด จำนวน 9,053 ราย แยกเป็น บุคคลธรรมดา จำนวน 8,347 ราย นิติบุคคล จำนวน 699 ราย ต่างชาติ จำนวน 7 ราย โดยยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งหมด จำนวน 37,665 ราย แยกเป็น สัญชาติเมียนมา 37,445 ราย สัญชาติลาว 94 ราย และสัญชาติกัมพูชา 126 ราย

โดยขั้นตอนต่อไป จะเป็นการคัดกรองและสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง วันที่ 6 กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมาย ให้นายจ้างพาลูกจ้างของตนเองเข้ามาสัมภาษณ์พร้อมกัน หรือหากนายจ้างไม่สามารถมาได้ให้มอบอำนาจ กรณีบุคคลธรรมดาต้องมอบอำนาจให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์เช่น สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือญาติพี่น้องเท่านั้น ส่วนนิติบุคคล สามารถมอบอำนาจให้พนักงานฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว และไปติดต่อ ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ตามวันนัด ทั้งนี้ หากมีหลักฐาน อาทิ รูปถ่ายขณะที่ลูกจ้างทำงานอยู่กับนายจ้าง หรือหลักฐานการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน (ถ้ามี) ให้นำมาเพื่อใช้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่นายจ้างพาลูกจ้างมาสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง กันจริงแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการออกเอกสารรับรองการเดินทางเพื่อไปตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทาง ซึ่งเมียนมา และกัมพูชา ได้อำนวยความสะดวก โดยเข้ามาตรวจสัญชาติแรงงานของตนในประเทศไทย โดยจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี คาดว่าจะพร้อมดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวต้องเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทางที่ประเทศต้นทาง โดยทั้ง 3 สัญชาติ เมื่อตรวจสัญชาติและได้รับเอกสารที่ทางการของตนเองออกให้ ต้องดำเนินการขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ตรวจสุขภาพ ทำบัตรประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID : @doecmi