รายการ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
แผนการการฝึกอบรมบุคลากรกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อบริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย อัพเดท 9 ตุลาคม 2560
ข่าวหลอกทำงานในจีน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายชื่อบริษัทลาวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานลาว มายังประเทศไทย update 10/08/2560
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการต่างประเทศ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 207/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ