รายการ
รายงานหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct ครั้งที่ 1/2561
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในการคัดเลือกข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
คส.กกจ. ที่ 060/2561 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คส.กกจ. ที่ 030/2561 เรื่องให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
แผนการการฝึกอบรมบุคลากรกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อบริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย อัพเดท 9 ตุลาคม 2560
ข่าวหลอกทำงานในจีน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายชื่อบริษัทลาวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานลาว มายังประเทศไทย update 10/08/2560
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการต่างประเทศ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 207/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ