แบบสอบถามวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก