กกจ. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 RSS

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการจัดหางาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน รวม 140 คน 

การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรยายและอภิปรายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านส่งเสริมการมีงานทำ ด้านบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการจัดหางาน จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ในโอกาสนี้นายสุวรรณ์ ดวงตา และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมบรรยายและอภิปรายการบริหารจัดการภาครัฐและการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำถึงนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 8 ข้อ ได้แก่ 1.พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC

2.ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ

3.ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอย่างถูกต้อง

4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ

5.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ตรวจสอบและเร่งรัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย

6.แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบ

7.ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง

8.ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ