อธิบดี กกจ.เยี่ยมด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ RSS

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เยี่ยมเยียนดูการปฏิบัติงาน เพี่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นำเยี่ยมชม