ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ RSS

 

กรมการจัดหางาน ร่วมหารือ คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคประมง พ.ศ.2550  (ค.ศ.2007)

วันที่ 8 มกราคม 2562  นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคประมง พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการแพทย์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)  ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์  ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยมี นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรม  กรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อเรียกร้องของสมาคมประมง 22 จังหวัดชายทะเล จำนวน 14 ข้อ อาทิ การจ่ายเงินผ่านตู้ ATM ซึ่งเป็นปัญหาและสร้างภาระให้กับให้กับนายจ้าง/ลูกจ้าง การแก้ไขกฎหมายให้สามารถจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าได้ นิยามของเรือประมงเพื่อยังชีพยังไม่ชัดเจน เรือประมงพื้นบ้านจะต้องถูกบังคับใช้ตามกฎหมายด้วยหรือไม่ การเปิดโอกาสให้ซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กับประกันของภาคเอกชนทดแทนการเข้าอยู่ในระบบประกันสังคม เป็นต้น