รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงาน “ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ “ RSS

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.30 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  ร่วมงาน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการโรคเรื้อรัง กระตุ้นให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด และโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนให้กับสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี