กรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

วันที่ 20  มีนาคม 2562  นางพรปวีณ์ วิชิต  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2562  ณ ห้องประชุมตรีเทพ2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2 กลุ่ม เป็นเงิน 250,000 บาท ดังนี้ 

1.กลุ่มชุมชนตัดเย็บผ้าม่าน  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ขอกู้ยืมเงินจำนวน 50,000 บาท 

2.กลุ่มตัดเย็บตะวันส่องแสง  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ    ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติ คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2 กลุ่ม โดยจะได้นำผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อไป