tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ที่ปรึกษารัฐมนตรี เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด และการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานฯ RSS

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด และการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด และการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายภาสเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นเกียรติ 

การอบรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดและการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน ในการประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ ชุมชน อย่างทั่วถึงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นจนครอบคลุมทุกตำบลปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครบทุกตำบล จำนวน 124 ตำบล จำนวน 124 คน เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ มีการบูรณาการงานของทั้ง 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานเกิดผลเป็นรูปธรรมจึงได้มอบภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล รับผิดชอบการประสาน และจัดเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อข้อมูลความต้องการให้สำนักงานแรงงานจังหวัด คัดกรอง – ส่งต่อ ไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้บริการตามภารกิจตรงกับความต้องการของประชาชน 

ทั้งนี้ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ด้านแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการด้านแรงงานของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการงานด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงานและจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด