tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานฯ RSS

 

  นายพิชิต  สิงห์ทองคำ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมสุพรรณิการ์ โรงแรม เดอะคาแนล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และนางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน