tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษานายจ้างและสถานประกอบการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ในพื้นที่ จ.นราธิวาส
กรมการจัดหางาน จัด “นัดพบ Co-Payment จังหวัดนราธิวาส “ เตรียมงานว่างรองรับกว่าพันอัตรา
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1 2 3 >  Last ›