tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
กรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาการคัดเลือกและการยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (EPS)  ครั้งที่ 1/2562
กรมการจัดหางาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ ตัวแทนบริษัทจัดหางาน และองค์กรประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง อีกหนึ่งตัวอย่างของการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พ้นกับดักความยากจน

 1 2 3 >  Last ›