รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ  ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น  (IM Japan)
กรมการจัดหางาน  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กร/ หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการมีงานทำ ฯ ครั้งที่ 2/2562
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 และคณะ

 1 2 3 >  Last ›