tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
รองอธิบดี เปิดอบรมโครงการปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมการจัดหางาน จัดอบรมนายจ้าง สถานประกอบการ โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี เขตบางพลัด
รองอธิบดี กกจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2563
อธิบดี กกจ. ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี พร้อมมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน

 1 2 3 >  Last ›