tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ผ่านระบบZoom
อธิบดีกกจ. ร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
นายเชิดศักดิ์  วิสุทธิกุล  ผู้ตรวจราชการกรม  กรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน

 < 1 2 3 4 >  Last ›