tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 4/2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 4/2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 4/2559สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2559

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2559


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 1 ปี 2559

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ครึ่งปีหลังปี 2558

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ครึ่งปีแรกปี 2558

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ครึ่งปีหลังปี 2557

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ครึ่งปีแรกปี 2557

FILE PDF

 1. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2560
 2. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2560
 3. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2560
 4. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 4/2560
 5. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2561
 6. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2561
 7. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2561
 8. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 4/2561
 9. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 1/2562
 10. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 2/2562
 11. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2562
 12. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2562
 13. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส 3/2562