สถิติจัดหางานในประเทศ

+++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565** คลิ๊กที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2565** คลิ๊กที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565** คลิ๊กที่นี่

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2565** คลิ๊กที่นี่

+++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย


FILE PDF

 1. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 2. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 3. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 4. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2561
 5. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 6. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 7. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 8. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2562
 9. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 10. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2562
 11. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2562
 12. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 13. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 14. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 15. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 16. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2562
 17. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2562
 18. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 19. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2562
 20. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2563
 21. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกึุมภาพันธ์ 2563
 22. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2563
 23. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2563
 24. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 25. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 26. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 27. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 28. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2563
 29. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2563
 30. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 31. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2563
 32. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2564
 33. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 34. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564
 35. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2564
 36. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 37. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 38. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 39. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 40. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2564
 41. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2564
 42. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 43. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2564
 44. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2564
 45. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2565
 46. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 47. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำมีนาคม 2565
 48. สถิติจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565