tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

สถิติแรงงานต่างด้าวคงเหลือ

++++++++++++++++ Update +++++++++++++++

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน เมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย

FILE PDF

 1. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 2. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 3. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 4. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนกันยายน 2561
 5. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนตุลาคม 2561
 6. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 7. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนธันวาคม 2561
 8. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนมกราคม 2562
 9. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 10. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนมีนาคม 2562
 11. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนเมษายน 2562
 12. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 13. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 14. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 15. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 16. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนกันยายน 2562
 17. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนตุลาคม 2562
 18. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 19. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 20. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนมกราคม 2563
 21. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 22. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนมีนาคม 2563
 23. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน เมษายน 2563
 24. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 25. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 26. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 27. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 28. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กันยายน 2563
 29. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือนตุลาคม 2563
 30. แรงงานต่างด้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563