สถิติสถานประกอบการและผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม

++++++++++++++++++++++ Update 2566 +++++++++++++++++++++

สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อ่านคลิกที่นี่

สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนมกราคม 2566 อ่านคลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++ Update 2565 +++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กรกฏาคม 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565** อ่านคลิกที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2565** อ่านคลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++ Update 2564+++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

++++++++++++++++++++++ Update 2563 +++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย