สถิติสถานประกอบการและผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม

++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2565** อ่านคลิ๊กที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2565** อ่านคลิ๊กที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565** อ่านคลิ๊กที่นี่

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2565** อ่านคลิ๊กที่นี่

++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย

FILE PDF

 1. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 2. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 3. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 4. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกันยายน 2561
 5. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2561
 6. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 7. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2561
 8. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนมกราคม 2562
 9. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 10. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2562
 11. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนเมษายน 2562
 12. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 13. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 14. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 15. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 16. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกันยายน 2562
 17. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2562
 18. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 19. สถิติด้านแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2562
 20. สถิติแรงงานไทยในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2563
 21. สถิติแรงงานไทยในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 22. สถิติแรงงานไทยในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2563
 23. สถิติแรงงานไทยในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2563
 24. สถิติแรงงานไทยในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 25. สถิติแรงงานไทยในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 26. สถิติแรงงานไทยในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 27. สถิติแรงงานไทยในระบบประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 28. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2563
 29. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 30. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 31. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 32. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2564
 33. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 34. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2564
 35. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2564
 36. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 37. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 38. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 39. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 40. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2564
 41. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 42. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 43. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 44. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2565
 45. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 46. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2565
 47. สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2565