tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (สรต.)

+++++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย

FILE PDF

 1. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 2. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 3. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 4. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2561
 5. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 6. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 7. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 8. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2562
 9. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 10. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2562
 11. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2562
 12. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 13. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 14. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 15. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 16. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2562
 17. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2562
 18. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 19. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2562
 20. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2563
 21. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 22. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2563
 23. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2563
 24. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 25. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 26. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 27. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 28. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563
 29. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563