tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

สถิติสถานประกอบการและผู้ประกันตนแรงงานคนต่างด้าวในระบบประกันสังคม

+++++++++++++++++++ Update ++++++++++++++++++++

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ย. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ส.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มิ.ย. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน เม.ย. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มี.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.พ. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ม.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ธ.ค. 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ย. 2562** อ่านคลิ๊กเรย


FILE PDF

 1. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มิ.ย.. 2561
 2. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ค.. 2561
 3. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ส.ค.. 2561
 4. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ย.. 2561
 5. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ต.ค.. 2561
 6. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ย.. 2561
 7. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ธ.ค.. 2561
 8. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ม.ค.. 2562
 9. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.พ.. 2562
 10. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มี.ค. 2562
 11. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน เม.ย. 2562
 12. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ค. 2562
 13. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มิ.ย. 2562
 14. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ค. 2562
 15. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ส.ค. 2562
 16. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ย. 2562
 17. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ต.ค. 2562
 18. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ย. 2562
 19. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ธ.ค. 2562
 20. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ม.ค. 2563
 21. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.พ. 2563
 22. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มี.ค. 2563
 23. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน เม.ย. 2563
 24. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ค. 2563
 25. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มิ.ย. 2563
 26. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ค. 2563
 27. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ส.ค. 2563
 28. สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ย. 2563