สถิติสถานประกอบการและผู้ประกันตนแรงงาน (คนต่างด้าว) ในระบบประกันสังคม

+++++++++++++++++++ Update ++++++++++++++++++++

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน เม.ย. 2565** คลิ๊กที่นี่

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มี.ค. 2565** คลิ๊กที่นี่

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.พ. 2565** คลิ๊กที่นี่

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ม.ค. 2565** คลิ๊กที่นี่

+++++++++++++++++++ Update ++++++++++++++++++++

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ธ.ค. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ย. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ต.ค. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ย. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ส.ค. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ค. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มิ.ย. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ค. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน เม.ย. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มี.ค. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.พ. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ม.ค. 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ธ.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ย. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ต.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ย. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ส.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มิ.ย. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน เม.ย. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน มี.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ก.พ. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ม.ค. 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน ธ.ค. 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ย. 2562** อ่านคลิ๊กเรย


FILE PDF