นายจ้างมีความผิดตามมาตรา 13 กรณีแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานเกิน 15 วัน และมีโทษตามมาตรา 103 ต้องดำเนินคดีเช่นใด


การดำเนินคดีมีขั้นตอนดังนี้

https://www.doe.go.th/prd/legal/custom/param/site/135/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1256

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
กรณีคนต่างด้าวขอลากลับบ้านที่ประเทศต้นทาง (แต่ยังไม่ลาออกจากงาน) และคนต่างด้าวจะไปแจ้งเข้าทำงานกับนายจ้างรายใหม่ และเป็นเหตุให้นายจ้างรายเดิมแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานเกิน 15 วัน นายจ้างรายเดิมควรทำอย่างไร ? เรียกดูข้อมูล
แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? เรียกดูข้อมูล