กรณีคนต่างด้าวขอลากลับบ้านที่ประเทศต้นทาง (แต่ยังไม่ลาออกจากงาน) และคนต่างด้าวจะไปแจ้งเข้าทำงานกับนายจ้างรายใหม่ และเป็นเหตุให้นายจ้างรายเดิมแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานเกิน 15 วัน นายจ้างรายเดิมควรทำอย่างไร ?


กรณีคนต่างด้าวแจ้งนายจ้างรายเดิมว่าขอลากลับบ้านที่ประเทศต้นทาง แต่ยังไม่ลาออกจากงาน และคนต่างด้าวอาจไปแจ้งเข้าทำงานกับนายจ้างรายใหม่ในช่วงเวลาที่ลากลับบ้าน นายจ้างรายเดิมควรมีเอกสารหลักฐานของคนต่างด้าว ซึ่งระบุถึงระยะเวลาการลากำหนดอย่างชัดเจน โดยระยะเวลาที่ลานั้นต้องไม่เกินวันที่สิ้นสุดของใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และต้องลงวันที่ ลายมือชื่อคนต่างด้าวเป็นสำคัญ เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่ามิได้เป็นความผิดของนายจ้างรายเดิม 

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
นายจ้างมีความผิดตามมาตรา 13 กรณีแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานเกิน 15 วัน และมีโทษตามมาตรา 103 ต้องดำเนินคดีเช่นใด เรียกดูข้อมูล
แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? เรียกดูข้อมูล