tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง


เอกสารที่ใช้สำหรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

  1. แบบขึ้นทะเบียนหางาน
  2. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.201/7
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร (ยกเว้น ธนาคารออมสิน ธกส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
การขึ้นทะเบียนนายจ้าง เรียกดูข้อมูล
การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล