tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082,08-1942-2990,โทร.0-3232-6458 fax - 0-32326082 email lm_rbr@live.com

การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร


ในกรณีดังกล่าวสามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นั้นๆ หรือโทรสายด่วน 1506

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
การขึ้นทะเบียนนายจ้าง เรียกดูข้อมูล
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง เรียกดูข้อมูล